مانیتورینگ خط لوله های انتقال گاز و سکوهای نفتی

همه ساله شاهد آتش سوزی های مهیب در خط لوله های انتقال گاز و یا در سکوهای نفتی هستیم. با راه انداری سامانه های مانیتورینگ کارامد و در لحظه می توان در ثانیه های اول آغاز نشت نفت یا گاز، از بروز اتفاقات ناگوار و هزینه های ناشی از آن جلوگیری نمود. این سامانه قادر به اندازه گیری گازهای نفتی مانند ایزوبوتان و اتیلن و دیگرهای گازهای اشتعال آور و تشخیص افزایش آن هاست.